KUMPULAN SOAL AGAMA ISLAM PAKET 4

1.    Keberkahan hidup dan rezeki yang halal menjadi tujuan dalam transaksi ekonomi Islam, untuk itu transaksi ekonomi haruslah berdasarkan....
A.    teori ekonomi Adam Smith dan pro barat
B.    azas keuntungan tak terbatas dengan segala cara
C.    azas saling menguntungkan dan suka sarna suka
D.    mekanisme standar bank konvensional
E.    peraturan negara di mana transaksi berlangsung

2.    Perhatikan kalimat berikut ini!
"Saya terima nikahnya siti Aminah binti Ahmad dengan mas kawin sepuluh gram emas dibayar tunai."
Ucapan tersebut adalah bahasa akad yang merupakan bagian dari rukun nikah. Kaiimat tersebut diucapkan oleh....
A.    wali pengantin perempuan
B.    pengantin Perempuan
C.    pengantin laki-Iaki
D.    penghuiu/petugas KUA
E.    wali pengantin laki laki

3.    Hidup menikah menjadi fitrah dan dambaan setiap insan. Nikah juga merupakan ikatan suci, maka syarat dan rukun nikah harus dipenuhi dalam proses! pernikahan, Berikut ini adalah yang bukan termasuk rukun nikah yaitu ....
A.    calon suami/calon isteri
B.    wali nikah
C.    dua orang saksi
D.    ijab qabul
E.    maskawin

4.    Talak adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT. Itulah sebabnya, cara tersebut sekuat mungkin harus dihindari. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya datam hitungan kesatu atau kedua disebut....
A.    talak bai'n sughra
B.    talak bai'n kubra
C.    taiakraj'i
D.    talak tebus
E.    talak haram

5.    Bagi wanita yang ditinggalkan mati suaminya dalam keadaan tidak mengandung masa iddahnya adalah...
A.    4 bulan 10 hari  
B.    3 bulan 10 hari
C.    tiga kali sucian  
D.    4 bulan
E.    3 bulan

6.    Aturan agama memberi motivasi kepada orang tua, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah di bidang ekonomi. Bahkan anak yang masih di dalam kandungan, mendapat bagian warisan. Hal-hal berikut ini yang harus ditunaikan sebelum harta waris dibagi, yaitu ....
A.    membayar hutang dan wasiat
B.    wajib memben sebagian harta kepada sanak kerabat
C.    hibah, infaq, sedekah, dan biaya-biaya perawatan saat dirawat
D.    zakatnya, jika jumlah warisannya sudah mencapai haul/setahun
E.    nazar dan infaq wajib, saat almarhum bemiat infaq saat masih sekarat

7.    Setiap anak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, namun dalam keadaan tertentu seorang anak tidak berhak atas harta warisan tersebut. Berikut ini adalah sebab-sebab seseorang terhalang memperoleh harta warisan, kecuali....
A.    kedudukannya sebagai hamba sahaya                      
B.    membunuh yang memberi waris                        
C.    ahli waris gemar berbuat maksiat                  
D.    ahli waris berlainan agama/iman                          
E.    ahli waris murtad

8.    Salah satu hikrnah mawaris adalah terpelihara kelanjutan harta benda orang yang meninggal   dunia serta tidak diperebutkan orang. Maksud dari hikmah tersebut adalah ....
A.    pembagian waris secara syariah dapat menunjukkan ketaatan muslim kepada Allah SWT
B.    memelihara harta peninggalan dengan baik, sehingga menjadi amal jariah almarhum
C.    mewujudkan keadilan kepada semua yang berhak menerima waris
D.    sangat berguna bag! ahli waris untuk melanjutkan hidup
E.    membawa keteraturan dalam soa! harta benda, juga memelihara kelanjutan harta

9.    Para sahabat yang pertama kali masuk Islam disebut Assabiqunal Awwaluun, Mereka mendapat ajaran Agama Islam langsung dari Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw pada masa awal penyebaran Islam melalui cara …
A.    sembunyi-sembunyi
B.    negoisasi
C.    paksaan
D.    terang-terangan
E.    intimidasi

10.    Sebagai muslim harus banyak bersyukur, karena penyebaran Islam di Indonesia melalui jalan damai, tidak dengan peperangan dan kekerasan, Di antara hikmah perkembangan Islam di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali....
A.    mengajarkan ajaran tentang persamaan derajat antar manusia
B.    memperkuat rasa nasionalisme Indonesia
C.    menciptakan rasa persaudaraan di Indonesia
D.    mendorong rakyat Indonesia bersikap rasional
E.    menciptakan persaingan antar suku

<i>tekt miring</i> | <b>TEKS TEBAL</b>

[img]link Image Anda[/img]

[youtube]link video youtube[/youtube] 
© 2011 Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.ok-rek.com | okrek | omaSae | BerKADO | Facebook | Twitter | Versi MOBILE